Textová verzia
Štvrtok 24. apríl 2014

Vitajte na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti "Vnútorný trh, obchod a služby".

 

Túto časť (podstránku) spravuje oddelenie vnútorného trhu.

 

V rámci tejto časti nájdete nasledujúce informácie:

 

- Úvod: o oddelení vnútorného trhu

Informácie o tejto časti a o oddelení vnútorného trhu (činnosť a kontakty)

- Aktuality

Informácie o pripravovaných a uskutočnených podujatiach, ako aj o zmenách v oblasti vnútorného trhu EÚ, obchodu a služieb (podstránku budeme postupne dopĺňať)

- Služby (voľný pohyb)

Poskytovanie služieb v SR a v EÚ (požiadavky, kontakty na príslušné úrady, jednotné kontaktné miesta v SR a EÚ), Zákon o službách na vnútornom trhu a Smernica EÚ o službách na vnútornom trhu (podstránku budeme postupne dopĺňať)

- Stratégia vnútorného trhu

Horizontálne a strategické dokumenty o vnútornom trhu EÚ (podstránku budeme postupne dopĺňať)

- Európsky podnikateľský konzultačný panel (EBTP)

Informácia o EBTP a o možnosti zapojenia sa doň

- Komoditná burza

Činnosť oddelenia podľa zákona o komoditných burzách

- Elektronický obchod

Predpisy a informácie z oblasti elektronického obchodu (podstránka zatiaľ nie je aktualizovaná)

 

 

Oddelenie vnútorného trhu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

 
- činnosť
- kontakty

 

 

Podľa čl. 52 ods. 5 organizačného poriadku MHV SR plní oddelenie vnútorného trhu najmä tieto úlohy:

 

V oblasti vnútorného trhu EÚ a voľného pohybu služieb:

a)   plní úlohu koordinátora v SR pre implementáciu smernice o službách na vnútornom trhu v praxi,

b)   zodpovedá vecne za transpozíciu prijatej legislatívy vnútorného trhu EÚ do právneho poriadku SR v oblastiach patriacich do pôsobnosti odboru,

c)   participuje na plnení úloh vyplývajúcich zo smernice o službách na vnútornom trhu, súvisiacich so založením jednotných kontaktných miest na Slovensku vrátane ich funkčného zabezpečenia prostredníctvom elektronickej komunikácie v rámci SR, prevádzkovaním informačného systému pre vnútorný trh, so spracovaním informácií o implementácii jednotlivých článkov predmetnej smernice v SR,

d) plní úlohu koordinátora pre zavedenie Informačného systému pre vnútorný trh EÚ zameraného na posilnenie administratívnej spolupráce medzi jednotlivými orgánmi s rovnakými kompetenciami členských štátov EÚ,

e)   spolupracuje pri spracúvaní predbežných stanovísk, inštrukcií, pozícií a návrhov stanovísk  k legislatívnym návrhom EÚ a zámerom politík EÚ v oblasti vnútorného trhu EÚ, patriacich do pôsobnosti ministerstva,

n)   zodpovedá a spolupracuje na príprave koncepčných, strategických a hodnotiacich materiáloch pre plnenie vykonávanie cieľov politiky vnútorného trhu EÚ, vyplývajúcich z Lisabonskej stratégie,

o)   zodpovedá za vytvorenie a vedenie informačného mechanizmu pre verejnosť o vývoji vnútorného trhu EÚ,

p)   plní úlohu kontaktného miesta pre Európsky podnikateľský testovací panel - Konzultačný mechanizmus EK pre podnikateľov,

 

V oblasti vnútorného obchodu a služieb v SR:

i)    spracúva a vedie štatistické údaje o vývoji vnútorného obchodu a služieb SR,

j)    spracúva koncepčné a analytické materiály pre prípravu právnych predpisov v oblasti vnútorného obchodu a služieb,

q)   plní úlohy vyplývajúce z pôsobnosti ministerstva vo vzťahu k rozpočtovej organizácii Múzeum obchodu v Bratislave,

 

V oblasti vnútroštátnej odvetvovej legislatívy:

h)   vydáva stanoviská k posudzovaniu investičných zámerov na výstavbu obchodných prevádzkární a obchodných komplexov v SR v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

m)  zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad prevádzkovaním komoditných búrz v súlade so zákonom o komoditných burzách, s výnimkou potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov,

r)    vydáva stanoviská k aplikácii zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

V oblasti elektronizácie:

f)    podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s aplikáciou zákona o elektronickom obchode,

g)   spolupracuje na príprave koncepčných, analytických a strategických materiálov, zameraných na podporu elektronizácie spoločnosti,

 

 

Poštový kontakt na oddelenie vnútorného trhu:

 

Oddelenie vnútorného trhu

Odbor ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

 

 

E-mailové kontakty pre oblasť vnútorného trhu EÚ:

 

vnútorný trh EÚ

internalmarket@mhsr.sk

 

služby (smernica)

services@mhsr.sk

 

elektronický obchod

e-commerce@mhsr.sk

 

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

IMI@mhsr.sk

 

 

 

Webová stránka MH SR pre oblasť vnútorného trhu EÚ:

 

http://www.mhsr.sk/vnutorny-trh--obchod-a-sluzby/

 

 

Menný zoznam pracovníkov oddelenia vnútorného trhu

 

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Ing. Richard Paule

(vedúci oddelenia)

48 54 25 05

 

Richard.Paule@mhsr.sk

Mgr. Iveta Letková

48 54 24 14

Iveta.Letkova@mhsr.sk

Ing. Marta Machurková

48 54 24 10

Marta.Machurkova@mhsr.sk

Mgr. Filip Petrinec

48 54 24 11

Filip.Petrinec@mhsr.sk

Ing. Ivan Škultéty

48 54 24 34

Ivan.Skultety@mhsr.sk

 

 

Oddelenie vnútorného trhu je súčasťou odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu

 

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Mgr. Ing. Imrich Csiba

(riaditeľ odboru)

48 54 25 14

 

Imrich.Csiba@mhsr.sk

Stanislava Krajčová

(sekretariát odboru)

48 54 25 15

fax: 48 54 38 18

Stanislava.Krajcova@mhsr.sk

 

 

Aktualizácia: 01. 01. 2014


Začiatok stránky