Textová verzia
Streda 16. apríl 2014

                                                                                                

   Modernizácia verejného osvetlenia      w w w . s i e a . g o v . s k

 

     Blokový grant „Modernizácia verejného osvetlenia“ je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM). Sprostredkovateľom blokového grantu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Z blokového grantu je možné poskytovať finančnú podporu konečným prijímateľom vo forme nenávratného finančného príspevku (NFP). Blokový grant je zameraný na modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach, s cieľom zabezpečiť úsporné a spoľahlivé osvetlenie verejných priestorov.

    Cieľom blokového grantu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške minimálne 30 % ročnej spotreby energie v porovnaní s rokom 2007 prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života miestnej populácie na Slovensku.

Finančné prostriedky budú využité v oblasti racionalizácie spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení. Konečným výsledkom realizácie jednotlivých projektov modernizácie v konkrétnych mestách a obciach bude:

  • úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia pri zachovaní alebo zlepšení úrovne osvetlenia verejných priestranstiev obcí (toto sa pozitívne prejaví v znížení emisií produkovaných pri výrobe elektrickej energie),
  • zníženie nákladov na platby za spotrebu elektrickej energie,
  • zníženie nákladov na údržbu systémov verejného osvetlenia,
  • zníženie nehodovosti a úrazov na verejných komunikáciách,
  • zníženie kriminality v miestach s nefungujúcim osvetlením.

 Tlačové správy

  3. augusta 2009

Nórska veľvyslankyňa si prezrela výsledky podporených projektov modernizácie verejného osvetlenia (PDF)

  Dokumenty

 

  Kontakty

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor ostatných podporných programov
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Tel.: 02/ 58 248 410
Fax.: 02/ 53 421 019
E-mail.: mvo@siea.gov.sk

 

 

 

 


Začiatok stránky