Textová verzia
Streda 23. apríl 2014

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sa zverejňujú na stránke Portál právnych predpisov.

 

Predbežné pripomienkové konanie.

V zmysle aktualizovanej jednotnej metodiky na hodnotenie vybraných vplyvov (schválenej uznesením vlády SR č. 112/2010) a zmien Legislatívnych pravidiel vlády SR (uznesenie vlády SR č. 352/2010), všetky legislatívne i nelegislatívne materiály (s výnimkou návrhov legislatívy, ktorými sa implementujú smernice EÚ) vypracované po dátume 1. 7. 2010 je potrebné pred ich plánovaným predložením na medzirezortné pripomienkové konanie odoslať najprv na predbežné pripomienkové konanie za účelom posúdenia správnosti obsahu doložky vplyvov a analýzy vplyvov.

Materiál, doložka vplyvov a v prípade existencie vplyvov aj ich analýza sa posiela štyrom gestorom metodiky (MHV SR, MF SR, MPŽPaRR a MPSVR SR) na nasledovné adresy:

dolozka@economy.gov.sk
dolozka@finance.gov.sk
dolozka@enviro.gov.sk
dolozka@employment.gov.sk

Bližšie informácie spolu s kontaktnými osobami nájdete v sekcii „Podnikateľské prostredie a lepšia regulácia“, časť „Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov“.


Začiatok stránky