Textová verzia
Piatok 18. apríl 2014

Lepšia regulácia

    Jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR je zlepšovanie podnikateľského prostredia. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor hospodárskych analýz (OHA), ktorý zodpovedá za prípravu analýz jednotlivých regulácií ex ante a ex post, za meranie administratívnych nákladov a regulačnej záťaže podnikateľského prostredia a za návrhy na ich zníženie.

    OHA plní funkciu gestora pre agendu lepšej regulácie. V rámci tejto agendy patria do pôsobnosti MH SR nasledovné úlohy:

  • Hodnotenie vplyvov prijímanej legislatívy (Impact assessment)
  • Znižovanie administratívneho zaťaženia podnikania

    Hodnotenie vplyvov prijímanej legislatívy sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov prijatej Uznesením vlády SR č. 112 z 10. februára 2010.

    V oblasti znižovania administratívneho zaťaženia OHA vykonáva funkciu gestora pre      Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR, ktorý nadväzuje na záväzok SR voči EÚ znížiť administratívnu záťaž o 25% do konca roka 2012 - monitorovanie plnenia opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, formulácia nových opatrení.

    Odbor hospodárskych analýz je útvar organizačne začlenený pod sekciu Stratégie MH SR, ktorý sa zaoberá posudzovaním zákonov a strategických zámerov z hľadiska ich účinku na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Cieľom OHA je prispieť ku zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia najmä z pohľadu prijímanej legislatívy a znižovania nadmernej byrokracie.

    Medzi ďalšie činnosti OHA patrí spolupráca s orgánmi EÚ a OECD (DG Enterprise, Rada EÚ pre konkurencieschopnosť a rast a jej pracovné skupiny, Výbor pre hospodársku politiku a jeho pracovné skupiny), zastúpenie ministerstva v domácich a zahraničných komisiách zameraných na hospodársku a podnikateľskú politiku a príprava právnych anotácií k prijímanej legislatíve.


Začiatok stránky